Pro Educatione Egyesület

TANULMÁNYI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HÁLÓZAT

Egyesületünk 2011-ben jött létre azzal a céllal, hogy a Gyulafehérvári Főegyházmegye területén összefogja a keresztény értékrendet képviselő, felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteket.

Misszió: a Pro Educatione Egyesület a felnőttképzéssel foglalkozó szervezeteknek olyan hálózatot teremt, amely keresztény értékeken alapuló elméleti és gyakorlati tudást biztosít, továbbá hogy támogatja munkájukat lelki, szellemi, anyagi vonatkozásban, szakmai igényességgel kíséri őket, megcélozva a felelős felnőtté és éretté válás folyamatát, szakszerűen és hitelesen a társadalomban. Erős kapcsolatrendszer kiépítése a célunk, hiszen a jövő alapja csakis szövetségesek, szövetségek és szervezett kapcsolattartás lehet.

Szervezetünk társadalmi jövőképe: egy olyan társadalmat vízionál, ahol közösségi fogékonyság van a tudásra, a keresztény értékek mentén felépülő felnőttképzési központunk a társadalmi cselekvést segíti elő azáltal, hogy együttműködési lehetőségeket, pozitív időtöltési alternatívákat kínál fel, képzéseket biztosít. Beépül a társadalom szocializáló struktúrájába, hatással van a társadalmi döntésekre, és sajátos megjelenéssel képviseli a keresztény felnőttképzés érdekeit: felelősségteljes, tudatos, környezetbarát, szolidáris egyének kiképzését.

A szervezet főbb tevékenységei

Főegyházmegyei képzési programok összehangolása: tekintettel arra, hogy az egyházmegyében több intézmény is foglalkozik felnőttképzéssel, szükségesnek mutatkozik a különböző képzési profilokban megerősödött vagy megerősödni vágyó szervezetek munkáinak összehangolása. A különböző témájú, de alapvetően keresztény értékrendet képviselő, illetve a szociális támogatást, a közösségi hovatartozást, lelki egészséget, megélhetést és önfenntartást erősítő képzéseknek halmazában mind a formális, mind a non-formális képzéseket megtaláljuk. Ugyanakkor az informális tanulást támogató foglalkozásokkal is találkozunk.

Belső és külső kommunikáció: a belső kommunikációban főként elektronikus levelezési rendszer működtetését képzeljük el, a tagszervezetekkel egyénileg és groups-on illetve egy webfelületen is, emellett rendszeres személyközi kommunikáció a látogatások alkalmával. Az ernyőszervezet a belső kommunikáció fenntartása, működtetése érdekében időszakos közös pogramokat (találkozások, kerekasztal, stb.) tervez. Emellett éves jelentéseket és önértékelést készít. A külső kommunikációt főként az elektromos és írott hírlevél, a saját honlap, az írott és elektronikus sajtóban történő rendszeres megjelenés jelenti, emellett különböző tematikus kiadványok szerkesztését is tervezzük, valamint szakmai fórumok szervezését a tagszervezetekkel.

Képzési programok koordinációja: Az ernyőszervezet a tagok által működtetett képzési programokat harmonizálni kívánja az optimális és hatékony működés érdekében. Egyrészt szakmai vonalon a szakmai tudástár létrehozásával (ide tartozik a szakmai tanácsadás, a szakemberek jegyzékbevétele, könyvtár és web-felület a különböző anyagok rendszerezésére), másrészt a pénzügyi támogatások révén is. Az anyagi támogatás kapcsán a meglévő források elosztása érdekében pályázati kritériumrendszert dolgoz ki, emellett kapcsolatot teremt forráselosztó szervekkel, lobbizik. Továbbá az ernyőszervezet kialakít egy saját felnőttképzési profilt, amely a helyi vezető, közösségi facilitátor, értelmiségi animátor típusú szükségletek kiegészítője lesz.

Képzési szervezetek kapacitásfejlesztése: itt elsősorban az egyházmegyében már működő szervezetekre gondolunk, azoknak is főként a felnőttképzési programjaikban kívánunk támogatást nyújtani, illetve a meglévő ötleteket megvalósuláshoz segíteni.

Szakmai fórumokkal való együttműködés: az ernyőszervezet keresi a hasonló szellemiségben működő elkötelezett hazai és nemzetközi szervezeteket (lásd pl. KIFE, FEECA), elsősorban az együttműködések, közös projektek, szakmai tapasztalatcsere és tudásátadás céljából. Ezek közvetetten az intézményi háttérfilozófia megerősítését és a legitimációt szolgálják.

Szakmai tudástár létrehozása: adatbázisok létrehozása egyrészt a tagszervezetek és képzéseik számbavétele által, másrészt saját kutatási projektek révén, továbbá képzési anyagok gyűjtése és egy webfelületen hozzáférés biztosítása a tagszervezetek számára a saját honlap és kiadványok szerkesztése által.

Konferencia-szervezés: az ernyőszervezet tervezi a felnőttkori tanulás és felnőttkézpés népszerűsítését szolgáló tanácskozások, kerekasztalok, konferenciák szervezését, illetve hozzájárulunk lehetőségeink szerint pénzügyi vagy szakmai támogatással akár társszervezőként is a tagszervezeteknek a maguk profiljában tervezett konferenciáihoz (pl. falugondnokság, szociális háló, mentálhigienés napok, stb.)

Kutatás: első lépésként az egyházmegye területén működő különböző képzéseket kívánjuk számba venni, ezekről meghatározott változók mentén információkat gyűjteni, saját adatbázisba rendszerezni és feldolgozni egy helyzetkép kialakítása végett. A jövőre irányulóan tervezünk olyan lokális és regionális léptékű vizsgálatokat, amelyek a felnőttek tanulási motivációit és a tanulás megtérülését vizsgálják, továbbá gondolkodunk egy minőségbiztosítási rendszer kidolgozásán, a népfőiskolai mozgalom térségi lehetőségeinek feltárásán is.

A fentiek hatékony megvalósítása érdekében keressük azokat a helyi szervezeteket és/vagy csoportokat, akik a felnőttképzés bármely területén tevékenykednek, céljaik és értékeik összecsengenek az ernyőszervezet által képviselt célokkal és értékekkel, és akik fantáziát látnak az ernyőszervezeti tagságban. Fontosnak tartunk minden gondolatot, ötletet a lehetséges közös együttműködések megvalósítására.

 

Csíksomlyó, 2011. december 5.

Dr. Szakács Ferenc Sándor

Kiss Adél